Algemene voorwaarden

Label Woods – Artworks

Essenburgsingel 152 b

3022 EN Rotterdam

Nederland

 

Telefoon:          06-28232332

Emailadres:       info@annetscholten.nl

Website:           www.annetscholten.nl

 

Kvk-nummer:    24443245

BTWnr:             192859717B01

Bankrekening:   NL35 INGB 0009 4382 66

 

 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op op elk aanbod van Label Woods en op elke tot op stand gekomen overeenkomst op afstand. Door te bestellen accepteer je de algemene voorwaarden van Label Woods

 

Levering en uitvoering
Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal Label Woods de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Label Woods zal direct na ontvangst van betaling overgaan tot levering, zo lang de voorraad strekt. De bestelling zal binnen 3 tot 5 werkdagen naar je worden toegezonden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. In geval van niet-levering van de goederen, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Verzendkosten & Levertijd Nederland
vanaf € 1,92 brievenbuspost  via PostNL

vanaf € 6,75 pakketpost via PostNL

 

We verzenden de bestellingen een keer per week op vrijdag/maandag (?)

 

Géén verzendkosten bij besteding vanaf €50 (alleen binnen Nederland).

 

* De verzendkosten worden tijdens het bestelproces aangegeven

* Brievenbuspost wordt binnen één werkdag verzonden met PostNL. Levertijd is één tot twee werkdagen.

* Pakketpost wordt binnen één tot twee werkdagen verzonden met PostNL. Levertijd is één tot twee werkdagen.

 

Verzendkosten & Levertijd België

vanaf € 2,10 brievenbuspost via PostNL

vanaf € 9,45 pakketpost via PostNL

 

*De verzendkosten worden tijdens het bestelproces aangegeven.

*Brievenbuspost wordt binnen één tot twee werkdagen verzonden met PostNL.

*Pakketpost wordt binnen éen tot twee werkdagen verzonden met PostNL.

Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Label Woods het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terug betalen. Lable Woods is niet aansprakkelijk bij verlies of beschandiging door toedoen van TNT Post (PostNL)

 

De overeenkomst
Door aanvaarding van ons aanbod en het plaatsen van de bestelling, wordt de overeenkomst gesloten. Label Woods stuurt direct een orderbevestiging per email. Het wijzigen van de bestelling is dan niet meer mogelijk. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Elke bestelling wordt geleverd na betaling.

 

Wij bieden op dit moment de volgende betalingsmogelijkheid: IDEAL.

 

De betalingen verlopen via Sisow, een betalingsplatform. Zij waarborgen dat uw transactie beveiligd en gecodeerd wordt uitgevoerd.

 

Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Label Woods niet.

 

De prijs
De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

Herroepingrecht bij levering van producten
De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien werkdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat, met aangehechte labels en verpakking aan Label Woods retourneren, volgens de door Label Woods aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

 

Instructies retourneren
-De producten dienen niet gebruikt en onbeschadigd te zijn, verpakt in de oorspronkelijke verpakking met aangehechte labels en voldoende gefrankeerd terug gezonden te worden.
-Retourneringen die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
-Label Woods behoudt zich het recht om het retourneren/ruilen van producten te weigeren. Indien er vermoed wordt dat het product reeds gebruikt of beschadigd is, door toedoen van de klant of als de redenen ongegrond zijn.

 

Kosten in geval van herroeping
Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Label Woods dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Garantie
Label Woods staat er voor in dat de producten die wij aanbieden, voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, mits bij – logischerwijs aannemelijk – normaal gebruik.

 

Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Label Woods. Label Woods zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Label Woods binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht over een product kan worden ingediend via e-mail naar info@annetscholten.nl Geef een duidelijke en volledige beschrijving van hetgeen geconstateerd en/of ontstaan is. Een klacht wordt door Label Woods slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan Lable Woods heeft voorgelegd.

 

Disclaimer
Label Woods is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Label Woods is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs kan worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs z.s.m. worden aangepast. Label Woods is niet aansprakelijk voor letsel voortkomend uit onjuist gebruik van de producten.

 

Copyright
Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht ten alle tijde bij Label Woods

 

Privacy beleid
Label Woods waarborgt de privacy van haar klanten. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.